Verkeersschool Quik is gevestigd te Nijmegen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer  KVK: 10041853

  • Artikel 1 – Verplichtingen Verkeersschool Quik

Verkeersschool Quik is verplicht er zorg voor te dragen:

1. dat er les wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen (WRM);

2. dat de aanvraag voor het onderzoek naar de rijvaardigheid (verder: het praktijkonderzoek) door Verkeersschool Quik- onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en onder overlegging van de benodigde bescheiden – daadwerkelijk is ingediend bij de stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (verder: het CBR) uiterlijk twee weken na datum waarop in overleg met de leerling is besloten dat het praktijkonderzoek kan worden aangevraagd en waarop de leerling de kosten van het praktijkonderzoek aan Verkeersschool Quik heeft voldaan;

3. dat de leerling die via Verkeersschool Quik het praktijkonderzoek heeft aangevraagd op de datum en de tijd waarop hij/zij is opgeroepen door het CBR tot het afleggen van het praktijkonderzoek de beschikking heeft over hetzelfde dan wel een gelijkwaardig type voertuig als waarmee de lessen hebben plaatsgevonden;

4. dat de tijdsduur van de te geven rijles, te weten 60 minuten, volledig wordt benut voor het geven van rijles;

5. dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van € 1.134.450,50 tegen aansprakelijkheid van de rijbewijsshop jegens de leerling.

  • Artikel 2 – Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

1. zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles (door Verkeersschool Quik wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging de volledige lesprijs te voldoen;

2. de volledige lesprijs te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 48 uur voor de afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 48 uur. Afzegging dient tijdens de kantooruren van Verkeersschool Quik en dient persoonlijk op het kantoor of telefonisch te worden gedaan. Per e-mail kan ook maar dan dient er door de leerling een leesbevestiging van Verkeersschool Quik overlegd te kunnen worden. Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden, zoals de begrafenis van een overledene in de naaste familie (1e t/m 2e graad) of een eigen spoedopname in het ziekenhuis;

3. alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de lessen op te volgen;

4. het met Verkeersschool Quik overeengekomen lesschema, zoals bijvoorbeeld aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen per week tot aan de datum van het praktijk-onderzoek na te komen;

5. de leerling dient bij het praktijkonderzoek naar de rijvaardigheid een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat te overleggen. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het op tijd halen van zijn/haar theoriecertificaat.

6. eventuele medische klachten en/of feiten waarvan de leerling redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau en Verkeersschool Quik voordat de rijopleiding wordt aangevangen;

7. zich ervan te overtuigen dat, indien het praktijkonderzoek met goed gevolg is afgelegd, op grond van de verblijfsstatus een rijbewijs kan worden afgegeven. Verkeersschool Quik kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld, indien aan een cursist de afgifte van het rijbewijs wordt geweigerd;

8. de persoonsgegevens van de leerling die worden vermeld op de lesovereenkomst van Verkeersschool Quik worden door de verkeersschool verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Verkeersschool Quik: de overeenkomst uitvoeren, leerling een optimale service verlenen en verplichtingen jegens de leerling nakomen, hem tijdig voorzien van actuele rijles-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door leerling bij verkeersschool aan te tekenen verzet gehonoreerd.

9. bezoekers van rijschoolquik.nl die via onze site een gewone brochure of ebrochure aanvragen stemmen daarmee in om gebeld te mogen worden door onze medewerkers.

  • Artikel 3 – Betaling

1. Verkeersschool Quik is gerechtigd een bedrag aan inschrijfgeld/administratiekosten in rekening te brengen. De leerling dient deze kosten voor aanvang van de eerste rijles te voldoen.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen moet betaling van het praktijklesgeld contant per les of vooruit per factuur worden voldaan. Dit geldt voor losse lessen en pakketten. Theoriecursusgeld moet voor aanvang van de theoriecursus betaald zijn

3. Verkeersschool Quik is gerechtigd tijdens de duur van de lesovereenkomst, deze is geldig na ondertekening van de leerling tot aan schriftelijke opzegging van de leerling of  Verkeersschool Quik dan wel na het met goed gevolg afleggen van het praktijkonderzoek van de leerling, de lesprijs te verhogen. Vooruitbetaalde lessen kunnen dan nog tegen de lesprijs voor verhoging gereden worden. De leerling heeft in dat geval het recht om de lesovereenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

4. Indien er betaling van lesgeld door de leerling aan Verkeersschool Quik uitblijft dan ontvangt de leerling 14 dagen na de achterstand c.q. 2 lessen nadat de achterstand was opgetreden een factuur. Verkeersschool Quik is gerechtigd het bedrag van de achterstand te verhogen met administratiekosten. Deze zijn minimaal € 10,00.

5. Indien 14 dagen na de factuur het factuurbedrag niet volledig is voldaan, dan is de leerling automatisch in verzuim. Alsdan wordt over het nog openstaande bedrag rente berekend. Het rentepercentage bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis. Het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop de betaling had moeten plaatsvinden, wordt als gehele maand aangemerkt.

6. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door Verkeersschool Quik uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting van de leerling tot contante betaling c.q. tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.

7. Indien de leerling in verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Verkeersschool Quik de vordering ter incasso uit handen geven aan derden. Alsdan is Verkeersschool Quik gerechtigd het verschuldigde bedrag met incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan Verkeersschool Quik in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en een ieder ander van wie Verkeersschool Quik zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 68,00.

8. Indien de leerling in het verzuim blijft het verschuldigde bedrag te betalen is Verkeersschool Quik gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst over te gaan wanneer de leerling schriftelijk in gebreke is gesteld en in verzuim is door verloop van de bij ingebrekestelling gestelde termijn. Deze termijn dient een redelijke termijn te zijn.

Verkeersschool Quik dient de leerling van de opzegging schriftelijk in kennis te stellen.

  • Artikel 4 – Aanvraag onderzoek naar de rijvaardigheid (proefexamen, tussentijdse toets, rijexamen, nader onderzoek; verder te noemen het onderzoek)

1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dienen de kosten van of ten behoeve van de aanvraag van het onderzoek contant aan Verkeersschool Quik te worden voldaan. Pas wanneer de betaling voldaan is, kan het examen in behandeling worden genomen.

2. Veertien dagen na betaling van de aanvraag van het onderzoek heeft de leerling recht op inzage van de administratie waaruit blijkt dat zijn/haar aanvraag is ingediend dan wel is gereserveerd op een bepaalde datum

3. Indien het onderzoek niet doorgaat omdat de leerling niet of te laat bij de examenplaats verschijnt, of omdat de leerling niet de vereiste documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de leerling

4. Indien het onderzoek geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling en de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het onderzoek aan de verkeersschool is opgegeven dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw onderzoek voor rekening van de verkeersschool.

5. Verkeersschool Quik is na mondelinge of schriftelijke aankondiging gerechtigd om tussentijdse prijswijzigingen van het theorie- en/of praktijkgedeelte van het onderzoek door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een schriftelijke specificatie van die prijswijziging te geven.

  • Artikel 5 – Onderzoek naar de rijvaardigheid

1.Indien het CBR, CCV of BNOR het onderzoek wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden dan kan Verkeersschool Quik de leerling in overleg een nieuwe examendatum aanbieden. Hiervoor berekent Verkeersschool Quik geen extra kosten aan de leerling. Het lesgeld van de les die voor het onderzoek plaatsvindt dient ondanks de slechte weersomstandigheden wel door de leerling aan Verkeersschool Quik betaald te worden.

Indien de leerling het onderzoek niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat; 1.een familielid tot en met de 2e graad van de leerling of van de instructeur is overleden en de begrafenis nog niet heeft plaats gevonden c.q. plaats zal vinden op de dag van het onderzoek zelf;

2. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is;

3. Het lesvoertuig waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door de examinator wordt afgekeurd en geen zelfde of gelijkwaardig vervangend voertuig beschikbaar is;

4. Zal Verkeersschool Quik ervoor zorgen, indien de leerling dit wenst, dat er een nieuwe examendatum beschikbaar wordt gesteld. Dit zal gebeuren zonder extra kosten voor de leerling.

5. In de in het tweede lid genoemde gevallen garandeert de verkeersschool bovendien dat de leerling, indien hij/zij opnieuw onderzoek wil aanvragen, drie gratis rijlessen ontvangt. Dit is niet van toepassing indien het een nieuwe aanvraag betreft van een Tussentijdse Toets of andere tussentijdse deeltoetsen.

  • Artikel 6 – Beëindiging van de lesovereenkomst

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst zowel door de leerling als Verkeersschool Quik worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze maand lessen te volgen bij Verkeersschool Quik mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten, alsmede het door Verkeersschool Quik betaalde examengeld te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal Verkeersschool Quik het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door Verkeersschool Quik betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten.

3. Verkeersschool Quik kan de lesovereenkomst aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanige dringende redenen, dat van Verkeersschool Quik redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, dat waarvoor Verkeersschool Quik nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde Bemiddelingsbureau.

  • Artikel 7 – Vrijwaring

1. Verkeersschool Quik vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles alsmede tijdens het praktijkonderzoek, met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn opzet en/of grove schuld van de leerling, alsmede bij het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring, dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt en indien de opgave onjuist is, vrijwaart de leerling Verkeersschool Quik volledig en zal eventueel terzake de opgelegde boetes geheel vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

  • Artikel 8- Spoedpakket

1.Wanneer de leerling kiest voor een rijopleiding waar een intake verplicht is, is hij/zij verplicht deze intake te doen. Deze intake wordt voor aanvang van de rijopleiding afgenomen en voordat de overeenkomst met de leerling is aangegaan,

2.Wanneer de leerling kiest voor een spoedpakket dient hij/zij het advies over de vervolgopleiding op te volgen, welke voorkomt uit de tussentijdse toets of het proefexamen. Indien de leerling besluit dit advies niet op te volgen of verzuimt deel te nemen aan de tussentijdse toets of het proefexamen, komt de éénmalige examengarantie te vervallen.

3.Indien de leerling niet in het bezit is van een geldig theoriecertificaat of geldig legitimatiebewijs waardoor de tussentijdse toets niet afgenomen kan worden vervalt de éénmalige examengarantie